Hoppa till innehåll

Kallelse till årsmöte Hammarö Brukshundklubb 2021
När: 11 februari kl 18.30
Var: Mötet hålls digitalt via Zoom.
Anmäl, senast 7 februari, att du vill deltaga på mötet till christina@busligan.se så kommer du att få
en länk till mötet.
Årsmöteshandling: Finns att ladda ner på vår hemsida senast 7 dagar innan årsmötet.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna samt anmälan om styrelsens val av
  mötessekreterare.
 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera
  protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Genomgång av
  a. Styrelsens verksamhetsberättelse
  b. balans och resultaträkning för 2020
  c. revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020 samt disposition av vinst eller förlust.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Genomgång av styrelsens förslag till
  a. Mål/ Verksamhetsplan 2021.
  b. Rambudget för 2021 samt preliminär rambudget för 2022.
  c. Medlemsavgift enl § 4 för år 2022.
  d. Ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för
  verksamhet eller ekonomi
 12. Beslut i ärenden enligt punkt 11
 13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
 14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 Lokalklubbsstyrelse Moment 1 i normalstadgarna samt
  beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning
  a. Ordförande: Christina Wåhlin omval 1 år
  b. V. Ordförande: Gun Jonsson omval 2 år
  c. Ledamot: Ditte Stensson nyval 2 år
  d. Ledamot: Eva Jonsson omval 2 år
  e. Suppleant: Viktor Gustafsson Qvist omval 2 år
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9
  a. Revisorer: Klas Nordblom Omval 1år och Mikael Pålblad Omval 1år
  b. Revisor suppleant: Maria Malgerud Omval 1år
 16. Val av valberedning enligt § 10
  a. Sammankallande väljs på 1 år
  b. Ledamot: 2 år
 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 samt 14-16
 18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under
  punkt 12
  a. Styrelsen presenterar sektorsansvariga.
 19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
 20. Årsmötets avslutande.